Litice nad Orlicí ev.č.13, 56186 Záchlumí
+420 792 334 294
info@kempeldorado.eu

GDPR

GDPR ANEB OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

V souladu s platnými právními předpisy Vám sdělujeme informace, které souvisí s Vaší objednávkou pobytu a dalších služeb u společnosti Kemp Eldorado s.r.o. IČ: 14067676 (dále „kemp“) a které souvisí s plněním nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

1. Nakládání s osobními údaji

Okamžikem projevení Vašeho zájmu o ubytovací služby, zadáním objednávky nebo sjednáním smlouvy získává kemp ke zpracování osobní údaje zákazníka (objednatele), tedy jméno a příjmení (IČ, DIČ), adresu bydliště (adresu provozovny), adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné a slouží k jednoznačné identifikaci zákazníka (objednatele), a tím k platnému uzavření smluvního vztahu na určitou požadovanou službu.

Při nástupu na ubytování k danému výčtu osobních údajů přibývá dále číslo platného osobního dokladu zákazníka (objednatele) a SPZ vozidla.

V případě, že zákazník (objednatel), využije možnost online platby za poskytnutá plnění prostřednictvím elektronické platební brány/platebního terminálu, jedná se dále o identifikační údaje platební karty nutné pro provedení elektronické platební transakce prostřednictvím platební karty zákazníka (objednatele) v rozsahu požadovaném externím provozovatelem platební brány/platebního terminálu.

V případě reklamace/odstoupení od smlouvy se může nad rámec poskytnutých osobních údajů dále jednat o číslo bankovního spojení zákazníka (Objednatele) z titulu případného bezhotovostního převodu finančních prostředků na jeho účet.

Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů je, že požadovaný pobyt nebo služba nebude sjednána a uskutečněna. Zákazník (objednatel) odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává kemp za účelem plnění: nabízených služeb; právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti); povinností nezbytných k zajištění ochrany práv a uplatnění právních nároků společnosti; pro účely evidence místních rekreačních poplatků a předání příslušnému orgánu. Pokud klient není občanem ČR, je kemp povinen vést osobní údaje klienta v evidenci pro cizineckou policii a v souladu s povinnostmi je zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Kemp Eldorado, IČ: 14067676, sídlo firmy a provozovny:

Litice nad Orlicí č.e.13 56186 Záchlumí
e-mail:
info@kempeldorado.eu, www.kempeldorado.eu

za účelem poskytování služeb podle smlouvy nebo objednávky.

Poskytnuté osobní údaje jsou přístupny zaměstnancům kempu (recepční, jednatelé), a externím zpracovatelům (webmaster – Milan Černý, tel 728 575 880, účetní, subjekty zajišťující bezhotovostní platební styk prostřednictvím platebních terminálů a bran, atd.) S externími zpracovateli jsou uzavřeny zpracovatelské smlouvy (či jiné typy smluv řešící problematiku nakládání s osobními údaji), zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru. Osobní údaje jsou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě. Poskytnuté osobní údaje je společnost Kemp Eldorádo s.r.o. oprávněna zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem (objednatelem) a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (nutné především kvůli požadavkům Zákona o účetnictví č. 563/1991).

Pokud po Vás kemp požaduje jiné než výše uvedené povinné osobní údaje a nesdělí při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj, neposkytne zdůvodnění (např. právní povinnost), jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění objednávky nebo jiného, dalšího smluvního vztahu. Zároveň Vám tímto kemp oznamuje, že v případě, že poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užije (v souladu s tzv.oprávněným zájmem) pro svoje marketingové účely,za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuje kemp za účelem nabídky účasti na dalších pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu.

V případě zájmu mohou klienti kempu požadovat informaci jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů a požadovat výmaz těchto osobních údajů. O tyto informace může klient kempu požádat písemně na adrese Kemp Eldorádo s.r.o., Litice nad Orlicí ev.č. 13, 56186 Záchlumí nebo na e-mailové adrese info@kempeldorado.eu a správce údajů je povinen během 30 dnů klientovi kempu vyhovět.

2. Fotografování, pořizování videí

V průběhu akcí pořádaných v kempu dochází k fotografování a pořizování videozáznamů za účelem dokumentování jejich průběhu. Snímky a videa jsou zveřejňovány na webových stránkách kempu, facebookových profilech kempu a fotogaleriích kempu. Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět bez upozornění a souhlasu klienta. Pokud nesouhlasíte s uvedeným sdělením ve vztahu k Vaší osobě, kontaktujte nás písemně na adrese Kemp Eldorádo s.r.o. , Litice nad Orlicí ev.č.13, 56186 Záchlumí nebo na mailové adrese info@kempeldorado.cz